Stop Motion Tekniği Nedir ?

01

Animasyon filmlerinin başlangıcı bu tekniğe dayanır. Bilgisayarlar ile arka arkaya birleştirmeye başlanmadan önce, kare kare fotoğraf çekilerek yapılırdı. Özellikle oyun hamurları ile yapılan bir çalışmadır.

Kamera hareketinin ve ışığın değişmemesi şartı ile oyun hamuruna bir sonraki hareket verilerek fotoğraflanması ve bu fotoğrafların arka arkaya getirilmesi ile yapılan animasyon tekniğidir. Geçmişi eskilere dayansa bile , halen moda olan bir tekniktir ve sanat olarak kabul edilmektedir.

Tüm ha­re­ket­li gö­rün­tü­ler, si­ne­ma, çiz­gi film v.b. bir­çok fo­toğ­raf ka­re­si­nin (still ima­ge) hız­la ak­ma­sın­dan olu­şur. Bu akış hı­zı öy­le ayar­lan­mış­tır ki in­san gö­zü bu­nu sü­rek­liy­miş gi­bi al­gı­lar. İş­te bu re­sim ka­re­le­ri­nin tek tek oluş­tu­rul­ma­sı­na ani­mas­yon adı ve­ril­mek­te­dir. Ani­mas­yon sa­na­tı­nın yo­ğun ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı ve çe­kim­ler ya­pı­la­rak el­de edi­len ka­re­le­rin bir­leş­ti­ril­me­siy­le oluş­tu­ru­lan vi­deo­lar iz­le­yen­le­re de ol­duk­ça çe­ki­ci gel­mek­te­dir.

DAHA FAZLA İÇERİK

2014’ün En İyi 16 Oyunu 2014’ün En İyi 16 Oyunu

23 Aralık 2014, Salı

Php ile Gerçek IP adresini Alma Php ile Gerçek IP adresini Alma

10 Ağustos 2015, Pazartesi

SİZDE YORUM YAPIN

Php ile Gerçek IP adresini Alma

Php ile Gerçek IP adresini Alma 10 Ağustos 2015, Pazartesi

PHP Fonksiyonları: Unset() Kullanımı

PHP Fonksiyonları: Unset() Kullanımı 20 Mayıs 2015, Çarşamba