Stop Motion Tekniği Nedir ?

01

Animasyon filmlerinin başlangıcı bu tekniğe dayanır. Bilgisayarlar ile arka arkaya birleştirmeye başlanmadan önce, kare kare fotoğraf çekilerek yapılırdı. Özellikle oyun hamurları ile yapılan bir çalışmadır.

Kamera hareketinin ve ışığın değişmemesi şartı ile oyun hamuruna bir sonraki hareket verilerek fotoğraflanması ve bu fotoğrafların arka arkaya getirilmesi ile yapılan animasyon tekniğidir. Geçmişi eskilere dayansa bile , halen moda olan bir tekniktir ve sanat olarak kabul edilmektedir.

Tüm ha­re­ket­li gö­rün­tü­ler, si­ne­ma, çiz­gi film v.b. bir­çok fo­toğ­raf ka­re­si­nin (still ima­ge) hız­la ak­ma­sın­dan olu­şur. Bu akış hı­zı öy­le ayar­lan­mış­tır ki in­san gö­zü bu­nu sü­rek­liy­miş gi­bi al­gı­lar. İş­te bu re­sim ka­re­le­ri­nin tek tek oluş­tu­rul­ma­sı­na ani­mas­yon adı ve­ril­mek­te­dir. Ani­mas­yon sa­na­tı­nın yo­ğun ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı ve çe­kim­ler ya­pı­la­rak el­de edi­len ka­re­le­rin bir­leş­ti­ril­me­siy­le oluş­tu­ru­lan vi­deo­lar iz­le­yen­le­re de ol­duk­ça çe­ki­ci gel­mek­te­dir.

DAHA FAZLA İÇERİK

Bedava-Sitem’e nasıl üye olunur? Bedava-Sitem’e nasıl üye olunur?

19 Ocak 2015, Pazartesi

SİZDE YORUM YAPIN

Wix’e nasıl üye olunur?

Wix’e nasıl üye olunur? 19 Ocak 2015, Pazartesi

Ücretsiz Adwords Kuponu Alma

Ücretsiz Adwords Kuponu Alma 2 Aralık 2016, Cuma

Tasarımcılar için Bedava Ikonlar

Tasarımcılar için Bedava Ikonlar 24 Aralık 2015, Perşembe

Highlight.js Kullanımı

Highlight.js Kullanımı 16 Aralık 2015, Çarşamba