Stop Motion Tekniği Nedir ?

01

Animasyon filmlerinin başlangıcı bu tekniğe dayanır. Bilgisayarlar ile arka arkaya birleştirmeye başlanmadan önce, kare kare fotoğraf çekilerek yapılırdı. Özellikle oyun hamurları ile yapılan bir çalışmadır.

Kamera hareketinin ve ışığın değişmemesi şartı ile oyun hamuruna bir sonraki hareket verilerek fotoğraflanması ve bu fotoğrafların arka arkaya getirilmesi ile yapılan animasyon tekniğidir. Geçmişi eskilere dayansa bile , halen moda olan bir tekniktir ve sanat olarak kabul edilmektedir.

Tüm ha­re­ket­li gö­rün­tü­ler, si­ne­ma, çiz­gi film v.b. bir­çok fo­toğ­raf ka­re­si­nin (still ima­ge) hız­la ak­ma­sın­dan olu­şur. Bu akış hı­zı öy­le ayar­lan­mış­tır ki in­san gö­zü bu­nu sü­rek­liy­miş gi­bi al­gı­lar. İş­te bu re­sim ka­re­le­ri­nin tek tek oluş­tu­rul­ma­sı­na ani­mas­yon adı ve­ril­mek­te­dir. Ani­mas­yon sa­na­tı­nın yo­ğun ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı ve çe­kim­ler ya­pı­la­rak el­de edi­len ka­re­le­rin bir­leş­ti­ril­me­siy­le oluş­tu­ru­lan vi­deo­lar iz­le­yen­le­re de ol­duk­ça çe­ki­ci gel­mek­te­dir.

DAHA FAZLA İÇERİK

PC de Mac Adresi Öğrenme, Bulma PC de Mac Adresi Öğrenme, Bulma

26 Aralık 2014, Cuma

SİZDE YORUM YAPIN

Samsung Gear S2 Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Gear S2 Fiyatı ve Özellikleri 28 Kasım 2015, Cumartesi

Honor 7i: Dönebilen Kameralı Telefon

Honor 7i: Dönebilen Kameralı Telefon 20 Ağustos 2015, Perşembe