Teknoloji Nedir? Teknoloji Anlamı ve Hakkında Bilgi

26 Şubat 2015 - 915 Okunma
Teknoloji Nedir? Teknoloji Anlamı ve Hakkında Bilgi
Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan bilgi, uygulama bilimine verilen isme Teknoloji denir. Teknoloji bunun dışında bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgiye verilen addır. Teknolojinin Latince karşılığı Technoslogos dur, Techne nin anlamı yapmak tır, Logos da bilmek anlamına gelmektedir. Yani kelime anlamı olarak Teknoloji […]

Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan bilgi, uygulama bilimine verilen isme Teknoloji denir. Teknoloji bunun dışında bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgiye verilen addır.

Teknolojinin Latince karşılığı Technoslogos dur, Techne nin anlamı yapmak tır, Logos da bilmek anlamına gelmektedir. Yani kelime anlamı olarak Teknoloji Yapmayı Bilmek anlamına gelmektedir.

Teknolojinin Önemi

Sanayinin en belirgin öğesi teknoloji üretebilmektir. Uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu yüzden teknoloji üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.

teknolojininhayatımızdakiönemi

Teknoloji ne demektir?

(Technology) Yeni mal, hizmet üretimi veya imalat süreçlerinin, yönetim metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine ya da pratik sorunların çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgiler bütünü.

Teknoloji, yenilikler veya buluşlar biçiminde kendini gösterir. 0 bakımdan teknoloji temel bilimlerin uygulamalı yönünü oluşturur. Bazı buluşların ortaya çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji esas olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda elde edilmektedir. Bu bakımdan Temel Bilimlerdeki gelişmeler teknoloji için ana kaynak durumundadır.

Kuşkusuz Temel Bilimlerle ilgili tüm bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların ancak bir kısmından teknoloji üretilmesinde yararlanılabilir. Bununla birlikte, mevcut teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Belirtmek gerekir ki günümüzdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel amacı gelişmiş ülkelerde kıt olan emek faktörü yerine sermaye faktörünü ikame edecek teknolojiler üretme ye yöneliktir. Buna “uyarılmış” teknolojik gelişme teorisi adı verilebilir.

Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde üretilen teknolojilerin ana niteliğinin emek – tasarrufu – sağlayan (sermaye – kullanan) biçimde olmasının nedeni budur. Teknolojik gelişme toplumsal ve ekonomik değişmenin başlıca nedenlerinden birisidir. Hızlı teknoloji, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızla değişmesine neden olur. Teknolojik değişme aynı zamanda iktisadi kalkınmanın temel kaynaklarından birisidir. O bakımdan gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltmek ve hızlı bir büyüme gerçekleştirmek için teknolojiye büyük önem verirler. Az gelişmiş ülkeler, kalkınmaları için gerekli olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden ithal etmek durumundadırlar (Bkz.Teknoloji Transferi).

ITC | İlkteknoloji